Loading…
CORD Build 2017 has ended
avatar for Evgeniy Zhukov

Evgeniy Zhukov

Netcracker
Architect
Ukraine
Tuesday, November 7
 

8:00am

9:00am

9:15am

10:00am

10:20am

11:00am

11:20am

11:40am

1:00pm

2:00pm

2:20pm

3:15pm

3:45pm

4:30pm

 
Wednesday, November 8
 

8:00am

9:00am

10:00am

11:00am

11:30am

12:15pm

2:00pm

2:30pm

3:00pm

4:00pm

4:15pm

 
Thursday, November 9
 

8:00am

9:00am

10:00am

10:45am

11:15am

12:00pm

2:00pm

2:30pm

3:00pm

3:30pm

4:00pm

4:15pm